• Subcribe to Our RSS Feed
"ข่าวของวิทยาลัย"

อบรมจิตวิทยาการดูแลนักเรียน

24 มี.ค. 2557   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าอบรมทักษะการดูแลนักเรียน ด้านจิตวิทยา โดยนักจิตวิทยาและวิทยากรจากกรมสุขภาพจิต ตามโครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต

อ่านต่อ »

รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 2556

26 ม.ค. 2557   //   โดย admin2   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
หุ่นยนต์แจกใบปลิว_resize

24 มกราคม 2557 ชาวช่างอุตฯได้นำผลงานส่งเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและสื่อการสอน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแต่ละแผนกได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จดังต่อไปนี้ 

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

1. หุ่นยนต์แจกใบปลิว            เหรียญทอง               ประเภทสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ อ่านต่อ »

อบรมทางวิชาการที่วิศวะลาดกระบัง

31 ต.ค. 2556   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

คณะอาจารย์ของวิทยาลัยช่างอุตหสาหกรรมกรุงเทพเข้าร่วมอบรมทางวิชาการกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ในหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. รถไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid)
2. Robot
3. Power Electronics

นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง ยังได้จัดเตรียมห้องปฎิบัติการไว้ให้ เพื่อให้การอบรมเข้มข้นยิ่งขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับนศ.ผู้ได้รับโควต้าวิศวะลาดกระบัง

13 มิ.ย. 2556   //   โดย admin2   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
วิศวะลาดกระบัง

นักศึกษาช่างอุตฯ คนเก่งผู้ได้รับโควต้าเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ และวิทยาลัยเทคโนโลยีช่าง อ่านต่อ »

รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

26 เม.ษ. 2556   //   โดย Var   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ - สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในระดับ ดีมาก เปิดรับสมัครอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่ม อ่านต่อ »

รับสมัครอาจารย์เพิ่ม

11 ม.ค. 2556   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ - สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สมศ. ในระดับ ดีมาก เปิดรับสมัครอาจารย์เพิ่มในสาขาวิชาช่างและวิชาสามัญ ดังต่อไปนี้ อ่านต่อ »

รางวัลครูสอนดี ปีการศึกษา 2554

15 ส.ค. 2555   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ครูสอนดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกและยกย่องจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ให้เป็น “ครูสอนดี” จากโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง “ครูสอนดี” ตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย อ่านต่อ »

โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

25 ก.ค. 2555   //   โดย admin   //   กิจกรรม, ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
ลาดกระบัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ โดย ดร.สมาน กันมล ผู้อำนวยการ ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันสำหรับ “โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ” กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี และรศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี  อ่านต่อ »

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

1 พฤษภาคม 2555   //   โดย admin   //   ข่าวของวิทยาลัย  //  Comments Off
Kmutt logo_orange

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน