• Subcribe to Our RSS Feed

ช่างไฟฟ้า (Electrical)

ผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้าและแสงสว่าง การออกแบบระบบไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในภายนอกอาคารและโรงงาน การตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป ระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ระบบการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ การซ่อมและพันมอเตอร์ การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าและเครื่องกลจักรกลไฟฟ้าด้วยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า โดยใช้ระบบ PLC ระบบดิจิตอล ไมโครคอนโทรลเลอร์และระบบนิวเมติกส์ การเรียนจะมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะในสาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างสรรค์โครงงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนักศึกษาให้เพิ่มขึ้น

44,346 views