• Subcribe to Our RSS Feed

แผงสาธิตก๊าซธรรมชาติ LPG

แผงสาธิตก๊าซธรรมชาติ LPG

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อให้รู้จักการทำงานของเครื่องยนต์ใช้ก๊าซ
  2. เพื่อให้รู้หน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆ
  3. เพื่อให้รู้วิธีติดตั้งก๊าซธรรมชาติ
  4. สามารถทำการติดตั้งในรถยนต์ได้

หลักการทำงาน

ก๊าซธรรมชาติจะอยู่ในสภาพของเหลว การที่จะนำไปใช้งานทดแทนน้ำมันเบนซินได้จะต้องทำให้ไหลมาจากเครื่องยนต์ตลอดเวลาที่เครื่องยนต์ทำงาน เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ อากาศจะถูกดูดเข้ามาผสมกับไอก๊าซ และไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้พร้อมกัน ปริมาณก๊าซจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการสั่งการของกล่องควบคุม

วัสดุอุปกรณ์

ถังบรรจุก๊าซ LPG, มิกเซอร์, หม้อต้มก๊าซ, ท่อร่วมไอดี, ท่อยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว, ท่อทองแดง, เหล็กฉาก 1 นิ้วครึ่ง, ไม้อัด

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายณัฐพล สุทธิเรือง, นายธนภูมิ ธนะวัฒน์, นายนพดล เนาว์อยู่คุ้ม, นายเปรมศักดิ์ เกษา, นายประพันธ์ จันทร์เปรียง, นายวิษณุพงศ์ เหมือนหมาย

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์สันติ สันติประเสริฐ, อาจารย์พิชิต บัวเรือง

2,655 views