• Subcribe to Our RSS Feed

รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2552

รางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ปีการศึกษา 2552

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนของช่างอุตฯ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2552 และได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและพากเพียรมาครอง ดังรายชื่อต่อไปนี้ ที่ลืมไม่ได้เลยก็คือคณาจารย์ผู้ฝึกสอนทุกท่าน ขอแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะครับ

 1. รางวัลเหรียญทอง ประเภทอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  นายเจตศักดิ์กา สงพัฒน์แก้ว
  ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 2. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทดิจิตอล
  นายคมกริช มุสิกะนันท์
  ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 3. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทเครื่องเสียง
  นายอนุสรณ์ กิจวิจารณ์
  ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 4. รางวัลเหรียญเงิน ประเภทเครื่องเสียง
  นายกฤษดา ศรสิทธิ์
  ชั้นปวช. 3 แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 5. รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทเครื่องยนต์เล็ก
  นายทวีศักดิ์ เอี่ยมมะวัน
  ชั้นปวช. 3 แผนกช่างเครื่องกล (ช่างยนต์)
3,734 views