• Subcribe to Our RSS Feed

แผงสาธิตการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ

แผงสาธิตการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ

วัตถุประสงค์และประโยชน์

การประดิษฐ์แผงสาธิตการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำด้วยไฟฟ้ากระแสตรงมาใช้ เพื่อให้เห็นหลักการทำงานของแผ่นเซลการแยกก๊าซไฮโดรเจนรวมไปถึงการป้องกันความปลอดภัยสำหรับการใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้ได้อย่างถูกต้อง

แผงสาธิตการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำ สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการศึกษาวงจรไฟฟ้า ข้อดี ข้อเสีย และความปลอดภัยในการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่จะนำไปใช้ ร่วมกับเชื้อเพลิงโดยทั่วไป รวมถึงเป็นต้นแบบสำหรับการนำเชื้อเพลิงดังกล่าวไปต่อยอดหรือพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไปในอนาคต

 

2,540 views