• Subcribe to Our RSS Feed

เครื่องตรวจสอบการรั่วของน้ำมันหล่อเย็น

เครื่องตรวจสอบการรั่วของน้ำมันหล่อเย็น

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อใช้ตรวจหาการรั่วของระบบ
  2. เพื่อใช้ตรวจสภาพการทำงานของฝาปิดหม้อน้ำ
  3. เพื่อให้รู้จักการนำวัสดุมาดัดแปลง
  4. เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
  5. สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ

หลักการทำงาน

เมื่อเครื่องยนต์ทำงานทำให้เกิดความร้อนขึ้น ถ้าเครื่องยนต์ร้อนมากเกินไป จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสึกหรอ จึงจำเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ เมื่อได้รับความร้อนน้ำจะขยายตัวและอีกส่วนหนึ่งจะกลายเป็นไอทำให้เกิดแรงดันสูง เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งจะทำให้เกิดการรั่วไหลได้ จึงจำเป็นต้องมีเครื่องตรวจสอบการรั่ว โดยใช้กระบอกสูบอัดลมเข้าไปในหม้อน้ำแทนกำลังดันจากความร้อนของน้ำ และช่วยในการตรวจการทำงานของฝาปิดหม้อน้ำ

วัสดุอุปกรณ์

เครื่องสูบลมจักรยานแบบมีหม้อพักลม, เกจวัดความดันลม, ท่อยาง, ฝาปิดหม้อน้ำ, ลวดเชื่อมแก๊ส, คอหม้อน้ำ

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายพิศาล สาละกุล, นายรณชัย เจริญศักดิ์, นายจุมพล อยู่ดี, นายนัทวุฒิ บินเสห๊าะ, นายรังสรรค์ สะยอวรรณ

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์สันติ สันติประเสริฐ, อาจารย์พิชิต บัวเรือง

2,479 views