• Subcribe to Our RSS Feed

รถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (แบบ 3 ล้อนอนขับ)

รถไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ (แบบ 3 ล้อนอนขับ)

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อเรียนรู้กระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
  2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักรับผิดชอบในการทำงาน
  3. เพื่อให้รู้จักกระบวนการผลิตโดยวิธีในการหล่อแบบโครงสร้างของตัวรถโดยใช้ “ไฟเบอร์กลาส”

วัสดุอุปกรณ์

เหล็กกลมขนาด 6 หุน, ล้อรถจักยาน 16″ จำนวน 3 ล้อ, Motor DC 12 V., เเบตเตอรรี่ 12V. จำนวน 2 ลูก,แผ่นใยไฟเบอร์กลาส, นํ้ายาเรซิ่น, นํ้ายาเร่งความแข็งตัวเรซิ่น, สีโป๊วรถยนต์, กระดาษทราย, ชุดแผงควบคุมความเร็วมอเตอร์, ผ้าสักหลาดหุ้มตัวถังรถ

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายณัฐพล สุทธิเรือง, นายธนภูมิ ธนะวัฒน์, นายนพดล เนาว์อยู่คุ้ม, นายเปรมศักดิ์ เกษา,นายประพันธ์ จันทร์เปรียง, นายวิษณุพงศ์ เหมือนหมาย

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์ชนวิท พรหมศร, อาจารย์พฤทธิ์ ศรีสกุล

2,277 views