• Subcribe to Our RSS Feed

รถวิ่งตามแสง

รถวิ่งตามแสง

วัตถุประสงค์และประโยชน์

  1. เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาการทำงานของเซ็นเซอร์ได้อย่างถูกต้อง
  2. เพื่อเป็นความรู้ในการนำไปใช้งานและเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านไมโครในอนาคต
  3. เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาระบบกลไกของ ROBOT เบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบโครงงาน

นายพีระ จึงประกอบ, นายพรพต ลอยฟ้า, นายประมาศ ปฎิมากรกุล, นายวิศวัฒน์ จิระพรพาณิชย์, นายนัฐภูมิ มิดำ, นายอนุวัฒน์ ฉิมพลี, นายปรัญญา สันโดษ, นายณัฐพนธ์ หวังมี, นายนเรศ โต๊ะสำลี

ที่ปรึกษาโครงงาน

อาจารย์เอกรินทร์ มีหิรัญ

2,389 views