• Subcribe to Our RSS Feed

ประกวดโครงงานยอดเยี่ยม

ผ่านกันไปแล้วกับพิธีมอบรางวัล ประกวดโครงงานยอดเยี่ยม ในโครงการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานประกอบการ โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา ปีที่ 2 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

พี่น้องช่างอุตฯ ขอแสดงความยินดีกับ “ โครงงานอุปกรณ์กดลูกสูบดิสก์เบรกรถยนต์  โดย นายกันต์  สะละหมัด และ นายศตนันท์ พิมพิลา นักศึกษา ปวช. 3  แผนกช่างยนต์ ที่ผ่านด่านต่างๆมาจนได้รับรางวัลที่ 3

 โดยคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คือ
1) มีการนำความรู้ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โครงงานเพื่อให้ทราบแนวคิดในการปรับปรุง
พัฒนางาน อย่างเป็นเหตุเป็นผล
2) มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนางาน ที่นำไปใช้ได้จริง
3) มีความมั่นใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำเสนอโครงงาน

ในงานนี้ นอกจากนักศึกษาจะต้องทำผลงานออกมาเพื่อการประกวด นักศึกษายังต้องสามารถนำเสนอ (present) โครงงานที่ตัวเองทำต่อคณะกรรมการและผู้ชมได้อย่างดีด้วย โดยจะมีคะแนนสำหรับการนำเสนอผลงานด้วย

สิ่งดีๆที่นักศึกษาได้เรียนรู้จากการประกวดโครงงานครั้งนี้คือ เราจะเห็นได้ว่า นอกจากตัวผลงานที่ดี การนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจในงานของเราอย่างน่าสนใจนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยครับ … ขอปรบมือให้อีกครั้งดังๆ

S__2531540    S__2531542

ประกวดโครงงานยอดเยี่ยม_present

                S__2531545            S__2531544

2,710 views

ไม่เปิดรับความคิดเห็น