• Subcribe to Our RSS Feed

การรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

* สมัครเรียน ปวช. 1 ภายใน 31 มีนาคม  2562 มีส่วนลดพิเศษ  (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)

 

http://bits.ac.th/wordpress/wp-admin/index.php

คุณสมบัติผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  :  ภาคเช้าหลักสูตร 3 ปี
       แผนก                    สาขาวิชา / สาขางาน            คุณสมบัติผู้สมัคร
ช่างยนต์ สาขาวิชาช่างยนต์ / สาขางานยานยนต์ รับผู้จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
ทั้งชาย/หญิง
ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง / สาขางานไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 

คุณสมบัติผู้สมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  :  ภาคเช้า/ภาคค่ำหลักสูตร 2 ปี
       แผนก                    สาขาวิชา / สาขางาน          คุณสมบัติผู้สมัคร
ช่างยนต์ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล / สาขางานเทคนิคยานยนต์ รับผู้จบ ปวช. ทุกสาขา หรือ ม.6
หรือ กศน. หรือเทียบเท่า
ทั้งชาย/หญิง
ช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า / สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ / สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

 

หลักฐานการสมัครเรียน

 • ใบ รบ. (ฉบับจริง) หรือ ใบรับรองของโรงเรียน
 • สำเนาใบ รบ.  3  ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • นักศึกษา 2 ชุด
  • บิดา 2 ชุด  และมารดา 2 ชุด
  • ผู้ปกครอง 2 ชุด (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา)
 • สำเนาบัตรประชาชนของ
  • นักศึกษา 2 ชุด
  • บิดา 2 ชุด  และมารดา 2 ชุด
  • ผู้ปกครอง 2 ชุด (กรณีผู้ปกครองมิใช่บิดา มารดา)
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 7  รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ชาย: สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว, ผูกเนคไทสีดำ ไม่มีหนวดเครา ทรงผมรองทรงสูง / หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาว ทรงผมสุภาพ)

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

 • ระดับ ปวช.    ได้รับการอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเรียนจากรัฐบาลตลอดหลักสูตร
 • ระดับ ปวส.    ค่าธรรมเนียมการเรียนเก็บตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • สิทธิกู้เงินจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนได้สำหรับบุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • สิทธิเรียนวิชาทหารรักษาดินแดน (ร.ด.)
 • สิทธิได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 • ฝึกงานในสถานประกอบการหรือในโรงเรียน
 • มีสิทธิเข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ

 

วันรับสมัคร

วันรับสมัครสำหรับภาคเรียนที่เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 2 มีนาคมเป็นต้นไป
 มีนาคม   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 7:20 – 15:00 น.
 เมษายนพฤษภาคม  (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดสงกรานต์ 12-15 เม.ย.63)   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 7:20 – 15:30 น.
วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ  เวลา 8:00 – 15:30 น.
1 – 10 มิถุนายน สำหรับระดับ ปวช.      (ไม่เว้นวันหยุด) 1 – 19 มิถุนายน สำหรับระดับ ปวส.        (ไม่เว้นวันหยุด)   วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 7:20 – 15:00 น. และ 17:00 – 19:00 น.                                                  วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ  เวลา 8:00 -15:30 น.——————————————————————————    วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 7:20 – 15:00 น. และ 17:00 – 19:00 น.                                                 วันเสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดราชการ  เวลา 8:00 – 15:30 น.* เฉพาะ 11 – 19 มิถุนายน   เปิดรับสมัครวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  7.20  – 15.00  น. 

 


ระเบียบการแต่งกาย

 • เครื่องแบบ ปวส. บริหารธุรกิจ (ภาคเช้า)
 • เครื่องแบบ ปวช. ช่างอุตสาหกรรม
 • เครื่องแบบ ปวส. ช่างอุตสาหกรรม (ภาคเช้า)
 • การแต่งกาย ปวส. (ภาคค่ำ)
 • เครื่องแบบพาณิชยกรรม

 

172,495 views